Reuters Health – високите дози на витамин Д при здрави възрастни, които нямат дефицит на витамин Д, не подобряват костното здраве и могат дори да навредят, според рандомизирани контролирани проучвания.

„За хората, които отговарят на това описание (повечето американци и канадци), проучването показва, че няма полза за костното здраве от вземането на дози витамин Д на и над толерираното ниво (4000 U/дневно)“ – твърди д-р Дейвид Ханли, проферос в Университета на Калгари, който работи в това проучване.

„Пациентите, вземащи 400 U/дневно, имат стабилни нормални серумни нива на 25-ОН-витамин Д по време на проучването, което показва, че тази доза за суплементация е адекватна да поддържа костното здраве и може да се препоръча на хората, които нямат дефицит на витамин Д“ – казва д-р Ханли.

Въпреки, че проучването показва „възможността високите дози витамин Д (4000 U/дневно и по-високи) да имат увреждащ ефект върху костите, но този извод се нуждае от потвърждение от друго рандомизирано клинично проучване“ – отбелязва д-р Ханли.

Проучването е публикувано в JAMA на 27.08.2019 г.

Канадският екип оценил дозо-зависимия ефект на суплементацията с витамин Д чрез волуметрична костна минерална плътност и здравина при 311 здрави възрастни (51 мъже на средна възраст 62 години) без остеопороза и с базовно ниво на 25-ОН-витамин Д (25-ОН-Д) нива от 30 до 125 nmol/l. За три години участниците са вземали дневна доза витамин Д 400 IU, 4 000 IU, 10 000 IU. Калциеви добавки са давани на тези пациенти, които са вземали по-малко от 1200 mg/дневно.

Нивата на 25-ОН-Д в началото на проучването, след 3 месеца и след 3 години са били съответно 76.3, 76.7 и 77.4 mmol/l в групата с 400 IU  дневно; 81.3, 115.3 и 132.2 mmol/l в групата с 4000 IU  дневно; и 78.4, 188.0 и 144.4 mmol/l в групата с 10 000 IU  дневно.

Противно на очакванията, след три години радиалната волуметрична костна плътност е била значително по-ниска в групата с 4000-IU  дневно и с 10 000-IU  дневно. Средният процент на промяна на волуметричната костна плътност е била -2.4 % в грурпата с 4000 IU  дневно и -3.5 % в групата с 10 000 IU  дневно, срещу -1.2 % в групата с 400 IU  дневно.

Тибиалната волуметрична костна плътност е била значително по-ниска само в групата с дневна доза от 10 000 UI. Те е имало сигнификантна разлика в костната здравина при изследванията на радиуса и тибията.

„Бъдещи проучвания са необходими, за да се определи дали високите дози са увреждащи, но нашите резултати показват, че вземането на препоръчаната доза (400 IU дневно допълнително към храната) витамин Д дава най-добрите резултати за костното здраве“ – споделя д-р Стивън Бойд, директор на McCaig Institute for Bone and Joint Health в Университета в Калгари, който също участва в проучването.

„Негативният ефект на вискоите дози върху костната плътност след 3 години не се трансформира в намалена костна здравина, но може да има такъв ефект при по-продължителна суплементация“ – казва д-р Бойд.

Д-р Ханли казва, че „има някои клинични проучвания, че периодична суплементация с много високи дози витамин Д е свързана с увеличен риск от фрактури при възрастни (500 000 IU един път годишно)“.

„Ние не сме проучвали дозите между 400 и 4000 IU/дневно, но базирайки се на други публикувани наскоро клинични проучвания и мета-анализи, изглежда, че тези дози не водят до подобряване на костната плътност и здравина“ – допълва той.

Проучването е финансирано от Pure North S’Energy Foundation в отговор на инициирано от  изследователите търсене на финансиране.

 

Източници: JAMA  Медскейп