УСТАВ НА СОЛСО

Приет на Учредителното събрание на СОЛСО на 17.11.2007 г., изменен и допълнен от ОС на СОЛСО на 11.06.2019 г. и от ОС на СОЛСО на 16.09.2022 г. 

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 Чл. 1.   (1) Този устав урежда устройството, организацията и дейността на СОЛСО

(2) „Сдружение на общопрактикуващите лекари – София област” е доброволно сдружение на общопрактикуващи лекари на тяснопрофесионален признак. СОЛСО е структурна единица на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ), съгласно чл. 1 ал. 4 и чл. 26 ал. 2 от Устава на НСОПЛБ.

(3) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което се определя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.

 Чл. 2.   Целите на Сдружението (СОЛСО) са:

 1. Защита на интересите на ОПЛ, отнасящи се до професионалната им дейност.
 2. Избор на делегати за Общото събрание на РК на БЛС и кандидати за: членове на изборните органи на РК на БЛСм делегати на Събора на БЛС; както и за участници в комисии, отнасящи се до дейността на ОПЛ.
 3. Представяне на проблемите, касаещи ОПЛ, пред УС на НСОПЛБ, РЗОК, РЦЗ, Общинска администрация, Общински съвет и други институции.
 4. Изготвяне на предложения за Националния рамков договор, които да се представят на НСОПЛБ, РК на БЛС и на делегатите на Събора на БЛС за НРД.
 5. Подпомагане на НСОПЛБ и БЛС при изготвянето на Правила за добра медицинска практика и остойностяването на лекарския труд.
 6. Представяне на информация на медиите и институциите, която да обслужва интересите на членовете на Сдружението.
 7. Разработване, организиране и провеждане на програми за поддържане и осъвременяване на квалификацията на ОПЛ, както и подпомагане на НСОПЛБ и БЛС в организацията на продължителната им квалификация.
 8. Организиране на конференции, семинари, симпозиуми, лекции, а също срещи за дискутиране на проблеми, отнасящи се до професионалната дейност на ОПЛ
 9. Осъществяване на решенията и задачите, които са поставени от ръководството на НСОПЛБ.
 10. Изготвяне на позиции, становища и декларации и организиране на законни протестни действия при необходимост.
 11. Участие в проекти, свързани с опазването здравето на населението, с медицински проучвания и дейности и осъществяване на контакти, както и взаимодействие със сродни чуждестранни и международни организации.

Пълният текст на Устава на СОЛСО:

Устав на СОЛСО – 2022 г 

Доклади за дейността на СОЛСО