На тази страница в помощ на пациентите публикуваме информация за административните услуги, предоставяни в ПИМП. Информацията тук е съобразена с изискванията на Решение 704 на Министерския съвет от 5.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административното обслужване. Информацията включва: описание на услугата, необходимите документи, срокове и такси за предоставяне на услугите. Процедурите и правилата, описани тук, са съобразени с действащата нормативна база.

Издаване на писмено съобщение за смърт

Издаване на болничен лист и дубликат на болничен лист

Издаване на медицински документи – амбулаторен лист, рецепта, направления

Издаване на медицинско свидетелство за граждански брак

Издаване на медицинско свидетелство за физическа годност на водач на МПС

Издаване на медицинско свидетелство за работа

Издаване на медицинско свидетелство за учебно заведение

Издаване на медицинско удостоверение за проведени профилактични прегледи и имунизации на дете,  за социални помощи и за постъпване в дом за социални грижи

Изготвяне на етапна епикриза

Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациент, включително копия от медицински документи

Запознаване на наследници и роднини по права и съребрена линия до 4-та степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицински документи