В бр. 42 на ДВ от 28.05.2019 г. е обнародвана промяна в ЗЛЗ, съгласно която срокът за придобиване на специалност Обща медицина се удължава с 4 години. 

Промяната касае както лекарите, които са в процес  на специализация, така и тези ОПЛ, които не са започнали да специализират. 

ОПЛ, незапочнали специализация по ОМ, имат срок до 28.05.2020 година да се зачислят за специализация. 

Промяната не касае ОПЛ, които имат придобита специалност вътрешни болести или детски болести към 2.6.2009 година съгласно § 95

от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).