Промяна в ЗЛЗ

В бр. 42 на ДВ от 28.05.2019 г. е обнародвана промяна в ЗЛЗ, съгласно която срокът за придобиване на специалност Обща медицина се удължава с 4 години. 

Промяната касае както лекарите, които са в процес  на специализация, така и тези ОПЛ, които не са започнали да специализират. 

ОПЛ, незапочнали специализация по ОМ, имат срок до 28.05.2020 година да се зачислят за специализация. 

Промяната не касае ОПЛ, които имат придобита специалност вътрешни болести или детски болести към 2.6.2009 година съгласно § 95

от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).

Започва подготовката на следващия НРД

Мотивирани предложения за промени в НРД и приложенията се приемат в БЛС до 15.07.2019 г.

Във връзка със стартираща подготовка за НРД 2020 г, който се очаква да действа в следващите три години, Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров е изпратил на доц. Любомир Киров, Председател на НСОПЛБ, писмо, съгласно което мотивирани предложения могат да бъдат изпращани в централата на БЛС до 15.07.2019 г. 

Писмото можете да видите в прикачения файл.

Ако имате конкретни предложения за промени в текстовете на НРД, можете да ги изпратите по електронна поща на д-р Лилия Димитрова (lilia_7@abv.bg) – Секретар на СОЛСО, д-р Виктория Чобанова (vchobanova@gmail.com) – Председател на СОЛСО или на всеки един координатор  по места.  Всички предложения ще бъдат обобщени и изпратени на НСОПЛБ и БЛС. 

Наближава срокът за смяна на касовите апарати

Наближава срокът за смяна на касовите апарати съгласно изискванията на Наредба Н-18

 1. Съгласно Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продежби в търговските обекти чрез фискални устройства нашите кабинети попадат в категорията „търговски обект“.

 2. Свързването на касовия апарат с медицинската база данни не е желателно. В този случай медицинският софтуер може да се счете за СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговските обекти), а ако се определи като такъв, следва да бъде одобрен от НАП и вписан в списъка на НАП с одобрен софтуер за продажби. Много по-малко главоболия ще имаме, ако софтуерът не е свързан с касовия апарат, а бележките се набират ръчно.

 3. Колеги, които обслужват повече от 1 кабинет, могат и е желателно да регистрират касовите си апарати без стационарен обект. Това ще позволи да се издават касови бележки от 1 касов апарат в различните кабинети.

 4. Новите касови апарати ще предават информация на НАП на всеки 5 минути. Което означава, че контролиращ от НАП може в чакалнята да провери дали сте издали касова бележка за платената сума, или не.

 5. Ако от НАП установят, че не сте издали касова бележка, могат да ви наложат санкция в размер до 20 000 лв И да ви затворят кабинета за до 30 дни. Имайте предвид това, ако не маркирате получените от пациентите суми в касовия апарат.

 6. Ежедневно се публикува списък на НАП с обектите, подлежащи на принудително запечатване. В последния списък са 2 зъболекарски кабинета и 1 лаборатория. Въпрос на време е да включат и нас в проверките.

 7. Принудителната административна мярка „Затваряне на обекта“ е с предварително изпълнение. Това означава, че обектът ще бъде затворен дори и да обжалвате санкцията и дори и да платите глобата – докато тече процедурата и не се отмени заповедта.

 8. В случай на проверка и установено нарушение от НАП (това може да бъде и неиздаването на 1 касова бележка) е изключително важно навременното оспорване на предварителното изпълнение. Необходима ви е консултация с компетентни консултанти. Подобна консултация можете да получите на горещата линия на БАРБС (Българска асоциация за развитие на бизнес софтуер) – 0700 70 550. Запечатването на обекта се изпълнява до 3 дни след проверката, така че нямаме много време.

 9. За да не се налага да реагирате по спешност, регистрирайте на касовите апарати получените от пациентите суми, включително и в изнесените от практиката ви кабинети.

 10. СОЛСО е договорило специални условия за смяна на касовите апарати. Изпратили сме на всички наши членове актуални оферти. Ако някой не е получил оферта по мейла, моля да се обърне към ръководството на сдружението или координатора за съответния район.

 11. СОЛСО е договорило специални условия за смяна на касовите апарати. Изпратили сме на всички наши членове актуални оферти. Ако някой не е получил оферта по мейла, моля да се обърне към ръководството на сдружението или координатора за съответния район.

 12. Крайният срок за смяна на касовите апарати с нови, отговарящи на изискванията на наредба Н-18, за лечебните заведения, които не използват софтуера си като СУПТО, е 30.06.2019 г.

 13. Няма изискване на Наредба Н-18 да се програмира отделно в касовия апарат всяка една услуга като отделен департамент. Услугите могат да бъдат групирани в 3-4 департамента (напр. потребителска такса, платени услуги, лабораторна такса) за по-лесна ежедневна работа с касовия апарат.