Здравни книжки на работещи в обществени перални

Здравните изисквания към работещите в обществени перални са регламентирани в Наредба 12 от 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални. 

Съгласно Наредба 12, работещите в обществени перални трябва да преминават първоначален преглед, включващ: 

  • преглед от ОПЛ или специалист по вътрешни болести;
  • бактериологично изследване на чревен секрет за патогенни бактерии;
  • изследване за чревни паразити;
  • бактериологично изследване на гърлен/носен секрет за стафилококово носителство

Периодичните прегледи се провеждат 1 път годишно и включват: 

  • преглед от ОПЛ или специалист по вътрешни болести;
  • преглед от дерматовенеролог
  • няма изискване за ежегодни микробиологични и паразитологични изследвания. Те се назначават от ОПЛ или дерматовенеролога, както и при епидемиологични показания

Резултатите от прегледите и изследванията се нанасят в здравна книжка, която се съхранява в обекта и се представя при поискване от контролните органи

Промяна в ЗЛЗ

В бр. 42 на ДВ от 28.05.2019 г. е обнародвана промяна в ЗЛЗ, съгласно която срокът за придобиване на специалност Обща медицина се удължава с 4 години. 

Промяната касае както лекарите, които са в процес  на специализация, така и тези ОПЛ, които не са започнали да специализират. 

ОПЛ, незапочнали специализация по ОМ, имат срок до 28.05.2020 година да се зачислят за специализация. 

Промяната не касае ОПЛ, които имат придобита специалност вътрешни болести или детски болести към 2.6.2009 година съгласно § 95

от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).