Лечебните заведения могат да определят такса за електронна обработка на болничните листове за временна неработоспособност

Становище на адв. Боев за правното основание за събиране на такса от ОПЛ за обработка на личните данни на пациентите и данните за здравния им статус и подаването на тази информация към НОИ 

По искане на Института по Обща Медицина адв. Ивайло Боев направи преглед на нормативната уредба, регламентираща издаването на болнични листове и предаването на данните от издадените болнични листове към НОИ от общопрактикуващите лекари. 

Въз основа на направения анализ на нормативната уредба адв. Боев  аргументирано обяснява в Становището правното основание на общопрактикуващите лекари да определят такса, различна от потребителската, за извършваната от тях административна дейност в изпълнение на Наредба за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (приета през 2014 г, изм. през 2019 г, в сила от 01.01.2020 г.)