Кой може да стане член на СОЛСО?

В СОЛСО могат да членуват само лекари, работили или работещи в първичната извънболнична медицинска помощ.

Защо да членувам в СОЛСО?

СОЛСО е организация с доброволно членство на лекари с общи интереси и проблеми. Членството в СОЛСО дава възможност за по-близки професионални контакти между лекарите в ПИМП. 

Членовете на СОЛСО имат следните предимства:

 • достъп до редовна актуална информация по електронна поща, свързана с нормативните промени и въвеждащите се нови изисквания;
 • достъп до новини и актуална информация от НСОПЛБ;
 • участие в организираните регионални срещи и научно-практически конференции при преференциални условия;
 • ползване на преференциални условия за сключване на задължителните застраховки „Професионална отговорност на лекаря“, „Професионална отговорност на медицински сестри“, „Помощ при заболяване“;
 • консултации във връзка с възникнали в практиката казуси, проверки от контролиращите институции;
 • консултации по подготовката на необохдимата документация в практиката на ОПЛ, регламентирана от различни нормативни актове;
 • контакт с юристи и застрахователи при необходимост от юридическа и застрахователна защита;
 • съдействие на УС на СОЛСО за представяне на локални и регионални проблеми в практиката пред НСОПЛБ, БЛС, РЗОК, НЗОК, РЗИ, НОИ и други институции;
 • възможност за обмяна на медицинска информация, обсъждане на проблемни казуси от пракитката, взаимопомощ между членовете на СОЛСО.

Как да стана член на СОЛСО?

Всеки лекар, работещ в ПИМП, може да стане член на СОЛСО, като попълни заявление за членство и го представи на УС на СОЛСО – лично или на електронната поща. 

УС на СОЛСО разглежда заявлението и, в случай на съответствие с изискванията за членство, вписва лекаря в регистъра на СОЛСО.  С този акт лекарят става член и на Националното сдружение на ОПЛ в България (НСОПЛБ)

При необходимост  УС на СОЛСО може да изиска от кандидата допълнителна информация, свързана с членството (данни за контакт, специалност, месторабота и др.)

При несъответствие с условията за членство в СОЛСО УС на СОЛСО уведомява писмено подалия заявление за членство за причините за отказа от вписване в регистъра на СОЛСО

Заявление за членство

Права и задължения на членовете на СОЛСО

Правата и задълженията на членовете на СОЛСО са регламентирани в Устава на СОЛСО.

Всеки член има право:

 1. Да участва в управлението на Сдружението.
 2. Да бъде информиран за неговата дейност.
 3. Да ползва имуществото му и резултатите от дейността му по реда, предвиден в този Устав.
 4. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на СОЛСО и за делегат за Общото събрание на НСОПЛБ
 5. Да ползва информация във връзка с осъществяване на дейността като ОПЛ
 6. Да участва в организираните мероприятия за продължаващо медицинско образование и обученията на СОЛСО

Всеки член е длъжен:

 1. Да работи активно за постигане на целите на Сдружението и издигане на обществения му авторитет.
 2. Да спазва Устава на Сдружението и Устава на НСОПЛБ.
 3. С поведението си да не накърнява доброто му име и да не го злепоставя пред обществото.
 4. Да заплаща редовно членския си внос.

Прекратяване на членството

 1. По искане на члена на Сдружението, отправено с писмено заявление от него до УС.
 2. Със смъртта на члена или поставянето му под запрещение
 3. При отнемане на лекарски права– за периода на отнети права да изпълнява медицинска професия
 4. При прекратяване на дейност като ОПЛ – считано от датата на прекратяване на дейността.
 5. При прекратяване на Сдружението.
 6. При незаплащане на дължимия членски внос за период равен или повече от 24 месеца – по решение на УС на СОЛСО след писмено уведомяване на лекаря и незаплащане на дължимите членски вноски в срок 30 дни от получаването на уведомлението. В този случай членството може да бъде подновено не по-рано от 1 година след решението за прекратяване на членството въз основа на заявление
 7. При изключване

  а) Изключване се допуска при поведение от страна на члена на Сдружението, с което същият накърнява името и опорочава целите на Сдружението, неспазване на Устава на Сдружението.

  б)  Решението за изключване се взема от УС на СОЛСО

  в)  за решението (включително мотивите)  се уведомяват писмено КК на СОЛСО и изключеният член.  

  г) Решението за изключване може да се оспорва от изключения член на Сдружението пред Контролната комисия в 30-дневен срок от получаване на уведомлението по т. б) и по реда на АПК.

  д) За окончателното решение по т. 7 се уведомява УС на НСОПЛБ.

Заявление за отказ

Асоциирано членство в СОЛСО

На Общо събрание на СОЛСО, проведено на 16.09.2022 година с промяна в Устава на СОЛСО беше създадена възможност за асоциирано членство в СОЛСО.  Промяната беше обсъдена и гласувана на Общо събрание във връзка с множество постъпили искания на общопрактикуващи лекари, работещи на територията на други области в България, да членуват в СОЛСО. 

Съгласно промените в Устава, асоциираните членове следва да подадат към УС на СОЛСО заявление за асоциирано членство, съдържащо данни за контакт и съгласие с регламентираните в Устава права и задължения на асоциираните членове. Заявлението се разглежда и одобрява от УС на СОЛСО. 

Асоциираните членове имат задължение да заплатят до 31.03. на текущата година членския внос в СОЛСО (към момента 24 лв годишно) по банковата сметка на СОЛСО.

Асоциираното членство в СОЛСО осигурява получаването на периодичната актуална информация, насочена към членовете на СОЛСО, както и участие в мероприятията на СОЛСО със статут на редовни членове на СОЛСО. Асоциираните членове не могат да бъдат избирани в управителните и контролните органи на СОЛСО и могат да участват в Общо събрание на СОЛСО без право на глас. 

Асоциираното членство не ограничава възможността на ОПЛ да са редовни членове на регионалната организация на НСОПЛБ или в други професионални или регионални организации. 

Асоциираното членство се прекратява автоматично с незаплащане на членския внос до определения в Устава срок. 

Заявление за асоциирано членство