Наредби, свързани с медицинската дейност

Основни наредби, контрол

Наредба 9 от 2019 г за определяне на пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК         Притурка към Наредба 9-приложения 

Наредба № 8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Наредба за правото на достъп до медицинска помощ

Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в РБългария

Наредба № 4 от 2009 г. за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба за медицинската експертиза

Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ

Наредба № 1 от 2005 г. за реда за прилагане на мерки за временно физическо ограничаване при пациенти с установени психични разстройства

Наредба № 1 от 2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от ИА „Медицински надзор“

Наредба за реда и начина на извършване на метрологичен надзор

Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен надзор

Наредба № Н-6 от 21 декември 2022 г. за функционирането на националната здравноинформационна система

Епидемиология

Наредба № 21 от 2005 г. за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести

Наредба № 3 от 2016 г. за профилактика и контрол на гонорея, сифилис, урогенитална хламидийна инфекция

Наредба № 47 от 2009 г. за изследване, съобщаване и отчетност на заразеност със СПИН

Наредба № 17 от 30 юли 2008 г. За условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести

Наредба № 5 от 2009 г. за диагностика, профилактика и контрол на местните паразитози

Наредба № 6 от 9 юли 2019 г. За реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести предавани по въздушно-капков път (загл. Изм. – дв, бр. 97 от 2022 г.)

Наредба № 7 от 2019 г. за условията и реда за диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата

Наредба № н-5 от 29 ноември 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на маймунска вариола

Наредба № н-2 от 26 май 2022 г. За условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на covid-19

Наредби, свързани с училищата и детските градини

Медицински стандарти

Други наредби