СУПТО – позицията на СОЛСО

От 1.2.2020 година влиза в сила Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания якъм лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. 

Съгласно Указанията на НАП, изработени съвместно с НСОПЛБ , медицинският софтуер е СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговските обекти). Вариантите, които са възможни, според Указанията, са: 

 • СУПТО по чл. 52а ал. 1 на Наредба Н-18 
 • СУПТО по чл. 52а ал. 2 на Наредба Н-18. 

СУПТО по ал. 1 отговаря на всички изисквания на приложение 29 на Наредба Н-18, включително връзка на касовия апарат с НАП и блокиране на софтуера при нарушена връзка с НАП. При този вариант няма да бъде възможно да се допълва амбулаторния лист от прегледа, след като вече е приключен и отпечатан. При необходимост, ако пациентът на излизане от кабинета пожелае допълнителна дейност (напр. нови оплаквания, направление, изследване), трябва да се генерира нов АЛ. Не е допустимо разминаване на часовете на АЛ и на касовата бележка

При софтуера по чл. 52а ал. 2 тези проблеми са изчистени. Но този софтуер е приложим САМО за прегледи, за които НЗОК заплаща изцяло или частично. Всички прегледи на неосигурените, както и на частни пациенти, следва да бъдат регистрирани на хартия (направление 119 а) или в отделни файлове, държани на компютъра в отделна папка. Същите няма да бъдат достъпни за обработка при генериране на отчетите за имунизации, годишните статистически отчети и др. справки, искани от институциите. 

УС на СОЛСО със свое решение от 26.01.2020 г. прецени като необходимо запознаването на обществеността и институциите с ограниченията, които налага прилагането на Наредба Н-18 в ПИМП и в извънболничната помощ. 

Изпратихме писма до институциите и до медиите. 

На 29.01.2020 г. се организира протест на малкия и среден бизнес в България срещу Наредба Н-18. 

Призоваваме всички колеги, които считат, че разпоредбите на Наредба Н-18 ще нарушат работата ни като лекари, да подкрепят протеста, като на 29.01.2020 г. работят с жълти (сигнални) жилетки. 

Искаме да сме лекари, а не оператори на касови апарати!

Искаме да практикуваме изкуството медицина, а не да бъдем приравнявани към касиерки в универсален магазин!

Софтуерът, който ползваме, не е трябва да бъде изкуствено приравнен към СУПТО, а съдържа ценна за живота и здравето на всеки наш пациент медицинска информация. 

Декларация на СОЛСО  за наредба Н-18

Писмо до Президента и Омбудсмана за Наредба Н-18

Писмо до ПКЗ, МЗ, РЗИ, ИАМН за Наредба -18

Писмо до КЗЛД, КЗД за Наредба-18

Отговори от институциите

Отговор на Омбудсмана

Как се прави проверка за ползвани болнични на сайта на НОИ?

Съгласно промените в Наредбата за медицинска експертиза, считано от 01.01.2020 г. отпада попълването на ЛАК при ползване на временна неработоспособност. 

 

Справката, която досега правихме по записите в ЛАК,  може да се направи електронно на сайта на НОИ при наличието на софтуер и електронен подпис. 

Да благодарим на д-р Цветан Борисов, ОПЛ от София, който направи този материал в полза на всички ОПЛ. 

Уведомяване за имунизации – становище на адв. Петков

Уведомяване за имунизации - ангажименти на ОПЛ

Във връзка с промените в Наредба 15 за имунизациите в РБългария, СОЛСО поръча на адв. Петков да изготви становище относно текстовете в Наредба 15, регламентиращи уведомяването на пациентите за предстояща имунизация. 

След изготвяне на становището същото беше изпратено и потвърдено от юрист, запознат с нормативната база в здравеопазването – Лора Гурмева, юрист в РЗИ – София област. 

Становището публикуваме с цел да можете да го ползвате в случаите на спорове с контролиращи организации – РЗИ, МЗ, ИАМН. 

Становище на адв. Петков относно уведомяването за имунизации съгласно Наредба 15

Здравни книжки на работещи в обществени перални

Здравните изисквания към работещите в обществени перални са регламентирани в Наредба 12 от 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални. 

Съгласно Наредба 12, работещите в обществени перални трябва да преминават първоначален преглед, включващ: 

 • преглед от ОПЛ или специалист по вътрешни болести;
 • бактериологично изследване на чревен секрет за патогенни бактерии;
 • изследване за чревни паразити;
 • бактериологично изследване на гърлен/носен секрет за стафилококово носителство

Периодичните прегледи се провеждат 1 път годишно и включват: 

 • преглед от ОПЛ или специалист по вътрешни болести;
 • преглед от дерматовенеролог
 • няма изискване за ежегодни микробиологични и паразитологични изследвания. Те се назначават от ОПЛ или дерматовенеролога, както и при епидемиологични показания

Резултатите от прегледите и изследванията се нанасят в здравна книжка, която се съхранява в обекта и се представя при поискване от контролните органи

Писмо до ТОЛЕК – София

Писмо до ТОЛЕК за изискванията към подготовката на кандидати за водачи на МПС със заболявания по Наредба 3

Във връзка с изискванията на ТОЛЕК за подготовката за освидетелстване на пациентите със заболявания, изпратихме писмо до ТОЛЕК с цел съгласуване на изискванията на ТОЛЕК с действащата нормативна уредба за диспансеризацията на заболяванията. 

 

Писмо до ТОЛЕК

 

Все още нямаме отговор на писмото

Мероприятия на СОЛСО за 2020 година

Планувани активности на СОЛСО за 2020 година

 1. На 22.02.2020 г. в София плануваме съвместна практическа конференция на СОЛСО и ДСОПЛ. Темите ще бъдат само актуалните за ОПЛ – НРД, приложения, НАП и СУПТО, промените в наредбите. Ще подготвим поредния цикъл на ПАОПЛ „Да работим без санкции“ – експертизните дейности в ПИМП, включващ издаване на медицински свидетелства за:

–  сключване на граждански брак,

– за физическа годност на водачи на МПС,

–  за работа,

 –  за обучение в училище или ВУЗ;

– медицински удостоверения за началото на учебната година,

– за участие в еднодневна екскурзия, спортни състезания, зелено училище;

– за постъпване в социален дом;

– за застрахователни компании;

– за неявяване в съда по здравословни причини

– експертиза на причините за настъпване на смърт.

Ще посочим отново промените в Наредба 15 за имунизациите, както и промени в ЗЛЗ и други закони (ако бъдат публикувани дотогава).

 

 1. В периода март-май планираме да организираме традиционните регионални срещи по места.  Регионалните срещи ще се провеждат в работен ден, следобедно-вечерни, с 1-2 презентации на спонсорите. Срещи ще се проведат в районите: Ботевград, Етрополе-Правец, Своге-Драгоман, Ихтиман-Костенец-Долна Баня, Самоков, Сливница, Костинброд, Елин Пелин, Божурище
 1. Традиционната годишна конференция на СОЛСО плануваме да проведем на 9-11.10.2020 г. Като резервни дати сме определили 25-27.09.2020 г.  Конференцията ще се проведе в съботен ден, сутрешна и следобедна сесия, и  ще включва научни съобщения, презентации, лекции, участие на фармацевтични фирми с щанд, практически сесии, свързани с взаимоотношенията с институциите в България при контролни дейности – права и задължения на проверяващите и проверяваните. 

Писмо до НАП във връзка с медицинския софтуер и СУПТО

Медицински софтуер и СУПТО

От 1.2.2020 година всички, които работят със СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговските обекти) трябва да отговарят на изискванията на Наредба Н-18. 

Във връзка с третирането на медицинския софтуер като СУПТО СОЛСО изпрати писмо до НАП за разясняване на случаите, в които медицинският софтуер се приема  като отговарящ на критериите на НАП за СУПТО. 

Писмо на СОЛСО до НАП относно СУПТО

Очакваме официалния отговор на НАП

Проектът за НРД 2020 създава проблеми за лекари и пациенти – отворено писмо на СОЛСО

Проектът на НРД 2020, представен на Събора на БЛС, ограничава възможностите на лекарите да лекуват своите пациенти

Договорените между БЛС и НЗОК промени в начина на работа за периода 2020-2022 година, съдържат ограничения за ОПЛ: 

 • да извършват дейност в открит кабинет на територията на друга РЗОК
 • да изписват на пациентите повече от 2 лекарства от различни фармакотерапевтични групи
 • да изписват медикаментите в опаковки за повече или по-малко от 30 дни на отделни, едномесечни рецепти
 • да извършват профилактичен преглед, когато пациентът се е обърнал по друг повод към ОПЛ
 • задължения за създаване и поддържане на актуалност на 5 национални регистъра на заболявания (Регистър на ражданията, Регистър на пациентите с установен захарен диабет, Национален раков регистър, Национален регистър по инвазивна кардиология и Регистър на лица с психични заболявания).

СОЛСО сигнализира обществеността и институциите за част от тези проблеми с две отворени писма в периода между публикуването на проекта за НРД 2020 и неговото подписване от представители на УС на БЛС и НС на НЗОК. 

Отворено писмо 1 – НРД 2020

Отворено писмо 2 – НРД 2020

Част от медийния отзвук на писмата: 

Вестник Капитал

Лекс Медика нюз

ЦЗПЗ

Нова ТВ

Лекс Медика нюз

Пациентски вестник

Лекс Медика нюз

 

В резултат на предизвиканата от СОЛСО обществена активност проблемните текстове бяха коригирани в огромната си част и НРД беше подписан във вид, в който може да бъде изпълняван без допълнително вписаните в Проекта ограничения и административни ангажименти.